Týkající se ubytování v penzionu U zlomené lyže, se sídlem Belvederská 2, 340 04, Železná Ruda (dále jen „Všeobecné podmínky“).

1. Rozsah, účel a platnost všeobecných podmínek

1.1. Veškerá ustanovení těchto Všeobecných podmínek se stávají nedílnou součástí každého závazkového vztahu mezi společností Pancíř s.r.o., IČ 286 84 800, se sídlem Železná Ruda, Belvederská 2, PSČ 340 04 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu C, vložce 22908, provozovatele penzionu U zlomené lyže se sídlem Belvederská 2, 340 04, Železná Ruda (dále jen „Ubytovatel“) na straně jedné a fyzickou osobou nebo právnickou osobou, která uzavírá s Ubytovatelem smlouvu o ubytování jako host nebo za hosta (v případě právnické osoby) (dále jen „Host“) na straně druhé. Za Hosta se považují všechny osoby, které jsou ubytovány společně s Hostem nebo za které Host uzavírá smlouvu o ubytování s Ubytovatelem.

1.2. Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky ubytování Hostů u Ubytovatele, a to na základě smlouvy o ubytování uzavřené mezi Ubytovatelem a Hostem. Za smlouvu o ubytování se ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí písemně uzavřená smlouva o ubytování, Ubytovatelem písemně akceptovaná objednávka ubytování Hosta nebo Hostem písemně odsouhlasená nabídka ubytování Ubytovatele. Za smlouvu o ubytování se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek považuje i přímé ubytování Hosta Ubytovatelem, na základě Ubytovatelem akceptované ústní žádosti Hosta. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se za písemný úkon považuje i úkon učiněný emailem pokud z něj bude patrné, kdo takový úkon činí.

1.3. Uzavřením písemné o ubytování, potvrzením objednávky Hosta Ubytovatelem nebo písemným odsouhlasením nabídky ubytování Objednatele Hostem nebo přímým ubytováním Hosta Ubytovatelem, na základě Ubytovatelem akceptované ústní žádosti Hosta, Host vyjadřuje plný souhlas se všemi právy a povinnostmi obsaženými v těchto Všeobecných podmínkách a z těchto Všeobecných podmínek vyplývajících.

1.4. V případě, že se smlouva o ubytování svým obsahem odchyluje od obsahu těchto Všeobecných podmínek, mají ujednání smlouvy o ubytování přednost před odchylnými ujednáními těchto Všeobecných podmínek.

2. Záloha

2.1. Nebude – li v jednotlivém případě stanoveno Ubytovatelem jinak, je povinen Host uhradit Ubytovateli zálohu.

2.2. Host je povinen zálohu uhradit v termínu určeném Ubytovatelem. V případě, že záloha nebude Hostem uhrazena v termínu určeném Ubytovatelem, je Ubytovatel oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od smlouvy o ubytování. Odstoupením nezaniká právo Ubytovatele na úhradu škody a dalších plnění dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2.3. Záloha je dílčí platbou sjednané odměny.

3. Začátek a konec ubytování

3.1. Host má právo, pokud mu Ubytovatel nenabídne jiný čas pro ubytování, se nastěhovat do pronajatých prostor od 16.00 hod. dohodnutého dne („den příjezdu“).

3.2. V den odjezdu musí Host uvolnit pronajaté prostory nejpozději do 10.00 hod. (dále jen „den odjezdu“). Ubytovatel je oprávněn vyúčtovat další den, nebudou-li pronajaté prostory Hostem včas uvolněny.

4. Cena ubytování

4.1. Host je povinen za ubytování a další služby zaplatit cenu dle aktuálního ceníku Ubytovatele ke dni příjezdu. Ceník je k dispozici u Ubytovatele a rovněž na internetových stránkách Ubytovatele (www.uzlomenelyze.cz).

4.2. Ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH ve výši stanovené právními předpisy.

4.3. Platby v jiné měně než Kč jsou možné pouze se souhlasem Ubytovatele.

4.4. Platby platebními kartami jsou možné. Seznam platebních karet akceptovaných Ubytovatelem je uveden přímo u Ubytovatele.

5. Poplatky v případě neuskutečnění ubytování

5.1. Host bere na vědomí, že uzavřením smlouvy o ubytování rezervuje Ubytovatel pro Hosta jím požadovanou ubytovací kapacitu. V případě, že Host nezahájí ubytování v den stanoveného příjezdu je povinen uhradit Ubytovateli následující poplatky z ceny za ubytování za celou dobu plánovaného pobytu Hosta u Ubytovatele (tzn. za cenu od plánovaného dne příjezdu do plánovaného dne odjezdu), dále jen „storno poplatek“:

(i) V případě, že Host zruší ubytování dříve než třicet (30) dnů před plánovaným dnem příjezdu činí storno poplatek 0,- Kč;

(ii) V případě, že Host zruší ubytování v době mezi třicátým (30) dnem před dnem příjezdu a desátým (10) dnem před dnem příjezdu činí storno poplatek 50% z ceny za ubytování za celou dobu plánovaného pobytu Hosta u Ubytovatele;

(iii) V případě, že Host zruší ubytování v době do deseti (10) dnů před plánovaným dnem příjezdu činí storno poplatek 100% z ceny za ubytování za celou dobu plánovaného pobytu Hosta u Ubytovatele;

5.2. Host se zavazuje uhradit storno poplatek do deseti (10) dnů od výzvy Ubytovatele. Ukončení smlouvy o ubytování se nedotýká povinnosti Hosta uhradit storno poplatky dle těchto Všeobecných obchodních podmínek.

5.3. Ubytovatel je oprávněn započítat na storno poplatek Hostem zaplacenou zálohu.

5.4. Ubytovatel je oprávněn provést před příjezdem Hosta předběžnou autorizaci platební karty. V případě, ž Host bude povinen hradit storno poplatky, je oprávněn Ubytovatel použít autorizovanou platbu z platební karty Hosta k úhradě storno poplatků.

5.5. Odjede-li Host předčasně, tak je Ubytovatel oprávněn požadovat plnou dohodnutou cenu za celou dobu pobytu hosta.

6. Ukončení smlouvy o ubytování

6.1. Nejpozději 3 měsíce před dohodnutým dnem příjezdu Hosta může Ubytovatel vypovědět smlouvu o ubytování bez udání důvodu, a to jednostranným prohlášením z věcně oprávněných důvodů, ledaže by bylo sjednáno něco jiného.

6.2. Nejpozději 1 měsíc před dohodnutým dnem příjezdu Hosta může Host vypovědět smlouvu o ubytování bez udání důvodu, a to jednostranným prohlášením z věcně oprávněných důvodů, ledaže by bylo sjednáno něco jiného. V tomto případě se nehradí žádné storno poplatky.

6.3. Host je oprávněn vypovědět smlouvu o ubytování i dříve než 1 měsíc před plánovaným dne příjezdu, pouze však za podmínky, že uhradí storno poplatky způsobem a ve výši uvedené v odst. 5.1. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

6.4. Odjede-li Host předčasně, tak je Ubytovatel oprávněn požadovat plnou dohodnutou cenu za celou dobu pobytu hosta.

7. Práva a povinnosti hosta

7.1. Host je oprávněn v době ubytování užívat obvyklým způsobem najaté prostory, zařízení ubytovacího podniku, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat, a má právo na obvyklou obsluhu. Ostatní práva se řídí hotelovým řádem a právními předpisy.

7.2. Host je povinen řídit se po celou dobu pobytu u Ubytovatele hotelovým řádem, který je k dispozici u Ubytovatele.

7.3. Host je povinen chovat se tak, aby nerušil ostatní ubytované hosty.

7.4. Host odpovídá Ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle smluvního partnera využívají služeb Ubytovatele.

8. Práva a povinnosti ubytovatele

8.1. Ubytovatel je povinen poskytnout Hostu dohodnuté služby ve sjednaném rozsahu, obvyklým způsobem.

9. Odpovědnost za škody na vnesených věcech

9.1. Ubytovatel neodpovídá za jakoukoli škodu na klenotech, penězích a jiných cennostech vnesených do prostor Ubytovatele.

9.2. Ubytovatel odpovídá za škodu na ostatních vnesených věcech způsobem stanoveným Občanským zákoníkem v platném znění.

10. Pobyt zvířete

10.1. Zvířata smí pobývat v ubytovacím zařízení pouze po předchozím souhlasu Ubytovatele a v každém případě za zvláštní úplatu.

10.2. Host, který má s sebou zvíře, je povinen toto zvíře během svého pobytu řádně opatrovat.

10.3. Host odpovídá za veškeré škody způsobené přivezenými zvířaty.

10.4. Bližší vymezení pobytu zvířat a jejich pohybu v ubytovacím zařízení stanoví hotelový řád.

11. Místo plnění, místo soudu, volba práva, ostatní

11.1. Místem plnění je místo ubytovacího zařízení Ubytovatele.

11.2. Práva a povinnosti smluvních stran včetně uzavření smlouvy o ubytování, její platnosti a účinnosti se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.3. Smluvní strany se zavazují jakékoli spory vzniklé ze smlouvy o ubytování nebo v souvislosti s ní vyřešit zásadně smírnou cestou. Smluvní strany dále sjednávají, že pokud nevyřeší jakýkoliv spor či nárok vzniklý ze smlouvy o ubytování smírnou cestou bude pro rozhodování sporů příslušný obecný soud Ubytovatele.

V Železné Rudě

Pancíř s.r.o.
Věra Scharfová, jednatel